PROGRAM SZCZEGÓŁOWY


 

       10 CZERWCA (PIĄTEK)                                                                                                                                                   

 

Sesje tematyczne odbywać się będą pod patronatem Zespołów Naukowych

Komitetu Badań Polarnych PAN

 

 09:00 – 10:40    Sesja (I) -  KRIO  

Miejsce obrad:                  Aula WNoZiGP

Patronat:                            Zespół klimatologii i kriologii polarnej

Przewodniczący sesji:    Mariusz Grabiec

09:00 – 09:15    Małgorzata Błaszczyk
                               
Fluktuacje sezonowe lodowców uchodzących do morza w Hornsundzie
                               Seasonal fluctuations of tidewater glaciers in Hornsund

09:15 – 09:30    Kenneth Mankoff
                               
Structure and dynamics of a subglacial discharge plume into a fjord

09:30 – 09:45    Wojciech Dobiński
                               
Interakcja wieloletniej zmarzliny i lodowca w świetle badań geofizycznych
                               lodowca Storglaciären i jego otoczenia, w okolicy Tarfali, północna Szwecja

                               Interaction of permafrost and glacier in the light of geophysical research
                               on Storglaciären and its surroundings, Tarfala area, northern Sweden

09:45 – 10:00    Michał Pętlicki
                              
Obserwacje cielenia lodowca Fuerza Aerea (Wyspa Greenwich, Antarktyka
                               Zachodnia) przy pomocy naziemnego skaningu laserowego oraz ciągłego
                               zapisu wideo
                               Calving of Fuerza Aerea Glacier (Greenwich Island, Antarctica) observed with
                               terrestrial laser scanning and continuous video monitoring

10:00 – 10:15    Mariusz Pasik
                               
Analiza recesji lodowców na obszarze ASPA No. 128 (Western Shore
                               of Admiralty Bay) na Wyspie Króla Jerzego na podstawie wieloźródłowych
                               danych geodezyjnych

                               Glacier retreat analysis in ASPA No. 128 (Western Shore of Admiralty Bay)
                               on the King George Island based on a multisource geodetic data

10:15 – 10:30    Daniel Kępski
                               
Zmienność przestrzenna właściwości pokrywy śnieżnej podczas okresu
                               ablacyjnego na niezlodowaconych wybrzeżach fiordu Hornsund

                               Spatial variability of snow cover properties during ablation season
                               on unglaciated coast of Hornsund Fjord

10:30 – 10:40    Dyskusja

  09:00 – 10:40    Sesja (II) -  OCEAN  

Miejsce obrad:                  Sala 301D (III piętro)

Patronat:                            Zespół oceanologii i ekologii mórz polarnych

Przewodniczący sesji:    Waldemar Walczowski

09:00 – 09:15    Karina Apolinarska
                               
Czasowe i przestrzenne zróżnicowanie wartości δ13C materii organicznej
                               w zawiesinie w Hornsundzie, Spitsbergen
                               Temporal and spatial variability in δ13C values of suspended organic matter
                               in Hornsund, Spitsbergen

09:15 – 09:30    Anna Iglikowska
                               
Skład chemiczny muszli dwóch różniących się mineralogicznie arktycznych
                               gatunków małży

                               
Shell chemical composition of two mineralogically contrasting Arctic bivalves

09:30 – 09:45    Małgorzata Kucharska
                               
Sezonowe zmiany współczesnych zbiorowisk otwornic w powierzchniowych
                               osadach Adventfiordu (Zachodni Spitsbergen)

                               Seasonal changes in foraminifera assemblages in surface sediments
                               of Adventfjorden (west Spitsbergen)

09:45 – 10:00    Magdalena Lawręc
                              
Pigmenty w osadach arktycznego fiordu (Hornsund, Svalbard) - markery
                               produkcji pierwotnej, składu gatunkowego fitoplanktonu i warunków
                               środowiskowych
                               Pigments in Arctic fjord (Hornsund, Svalbard) sediments: useful markers
                               of productivity, phytoplankton taxonomy and environmental conditions

10:00 – 10:15    Aneta Majda
                              
Rozprzestrzenienie płytkowodnych otwornic bentosowych pomiędzy
                               Antarktyka Zachodnią a Patagonią

                               Distribution of shallow-water benthic foraminifera between West Antarctica
                               and Patagonia

10:15 – 10:30    Barbara Oleszczuk
                               
Przemiany materii organicznej w Oceanie Arktycznym w zależności
                               od głębokości i występowania pokrywy lodowej

                               Fate of organic matter in the Arctic Ocean in relation to depth and
                               sea ice cover characteristics

10:30 – 10:40    Dyskusja

  09:00 – 10:40    Sesja (III) -  SPOŁ/POLIT  

Miejsce obrad:                  Sala 122D (I piętro)

Patronat:                            Zespół nauk społecznych oraz historii polskich badań polarnych

Przewodniczący sesji:   Michał Łuszczuk

09:00 – 09:15    Karolina Chyla
                               
Pozycja i rola Islandii w kontekście tworzenia stref wpływów w Arktyce
                               Importance of Iceland in the context of creating spheres of influence
                               in the Arctic

09:15 – 09:30    Piotr Köhler
                              
Druga polska wyprawa na Spitsbergen (w 1936 roku)
                               
The second Polish expedition to Spitsbergen (in 1936)

09:30 – 09:45    Agnieszka Legutko
                               
Znaczenie badań polarnych dla gospodarki Svalbardu
                               Significance of polar research for Svalbard's economy

09:45 – 10:00    Agata Lubowicka
                              
Duńskie relacje z ekspedycji polarnych jako przykład dyskursu kolonialnego
                               Danish polar expedition accounts as an example of colonial discourse

10:00 – 10:15    Michał Łuszczuk
                               
Partnerzy czy przeciwnicy? Arktyczny wymiar relacji Rosji oraz Chin
                               Partners or opponents? Arctic dimension of the relations between Russia
                               and China

10:15 – 10:30    Agnieszka Skorupa
                               
Miejsce psychologii w badaniach polarnych – stan obecny, a perspektywy
                               badawcze

                               The place of psychology in polar research – current state and future
                               perspectives

10:30 – 10:40    Dyskusja

 10:40 – 11:00    Przerwa kawowa

 

 11:00 – 12:40    Sesja (IV) - METEO/HYDRO  

Miejsce obrad:                  Aula WNoZiGP

Patronat:                            Zespół klimatologii i kriologii polarnej

Przewodniczący sesji:   Krzysztof Migała

11:00 – 11:15    OskarLipiński
                              
Zmiany w częstości występowania głębokich niżów nad Atlantyckim sektorze
                               Arktyki i ich związek z wybranymi wskaźnikami cyrkulacji (NAO, AO)
                               Changes in the frequency of deep cyclones over the Atlantic sector of the Arctic
                               (1948-2014) and their relationships with selected circulation indices (NAO, AO)

11:15 – 11:30    Rajmund Przybylak
                               
Wpływ cyrkulacji atmosferycznej na zróżnicowanie przestrzenne
                               temperatury powietrza w rejonie Forlandsundet (NW Spitsbergen)
                               w latach 2010-2015

                               
Influence of atmospheric circulation on the spatial diversity of air temperature
                               in the area of Forlandsundet (NW Spitsbergen) in 2010-2015

11:30 – 11:45    Karolina Stanisławska
                               
Modelowanie strumienia ciepła jawnego w rejonach polarnych przy użyciu
                               programowania genetycznego

                               Modeling Sensible Heat Flux in Polar Regions with Genetic Programming

11:45 – 12:00    Anna Styszyńska
                              
Współczesne ochłodzenie północnych krańców Półwyspu Antarktycznego
                               i jego przyczyny
                               Contemporary cooling of the northernmost parts of the Antarctic Peninsula
                               and its causes

12:00 – 12:15    Bogumiła Aleksandra Piwowar
                               
Hydrogeologiczne warunki zlewni lodowcowej Aldegondabreen,
                               NW część Nordenskiold Land, Spitsbergen

                               Hydro-geological conditions of Aldegonda Glacier region,
                               NW part of Nordenskiöld Land, Spitsbergen.

12:15 – 12:30    Joanna Sziło
                               
Warunki hydrologiczne zachodniego brzegu Zatoki Admiralicji na przykładzie
                               przedpola Lodowca Baranowskiego (Wyspa Króla Jerzego, Antarktyka
                               Zachodnia)

                               Hydrological conditions of the West shore of Admiralty Bay based on the
                               example of the forefield of Baranowski Glacier (King George Island,
                               W Antarctica)

12:30 – 12:40    Dyskusja

  11:00 – 12:40    Sesja (V) - EKO  

Miejsce obrad:                  Sala 301D (III piętro)

Patronat:                            Zespół biologii i rozwoju polarnych krajobrazów lądowych

Przewodniczący sesji:   Katarzyna Jankowska

11:00 – 11:15    Anna Cwanek
                              
Dystrybucja oraz źródła naturalnych i antropogenicznych izotopów
                               promieniotwórczych w organizmach lądowych z rejonów Przejścia
                               Północno-Zachodniego w Arktyce
                               Distribution and sources of natural and anthropogenic radionuclides
                               in terrestrial organism from the Northwest Passage (Arctic)

11:15 – 11:30    Edyta Łokas
                               
Transport zanieczyszczeń w strefie proglacjalnej lodowców Arktyki
                               
Transport of airborne contaminations in proglacial zones of Arctic glaciers

11:30 – 12:45    Michał Węgrzyn
                              
Wykorzystanie porostu Cetrariella delisei jako alternatywnego gatunku
                               w biomonitoringu skażeń metalami ciężkimi w Arktyce
                               Cetrariella delisei as an alternative lichen species for heavy metal
                               biomonitoring in the Arctic

11:45 – 12:00    Beata Żuraw
                               
Współczesne spektra pyłkowe z Calypsobyen (W Spitsbergen)
                               Modern pollen spectra from Calypsobyen (W Spitsbergen)

12:00 – 12:15    Wojciech Pusz
                               
Czy monitoring fitopatologiczny może być wskaźnikiem zmian
                               zachodzących na obszarach polarnych?

                               Is phytopathological monitoring may be a marker of environmental change
                               on the cold regions?

12:15 – 12:30    Adrian Zwolicki
                               
Znaczenie materii morskiej przenoszonej przez ptaki planktonożerne dla
                               struktury i funkcjonowania zbiorowisk roślinnych na Svalbardzie

                               Importance of marine-derived nutrients supplied by planktivorous seabirds
                               to tundra plant communities functioning (Svalbard)

12:30 – 12:40    Dyskusja

  11:00 – 12:40    Sesja (VI) -  GEO I  

Miejsce obrad:                  Sala 122D (I piętro)

Patronat:                            Zespół geodezji, geofizyki i geologii obszarów polarnych

Przewodniczący sesji:   Leszek Łęczyński

11:00 – 11:15    Waldemar Kociuba
                              
Mechanizm i dynamika dostawy rumowiska oraz transportu fluwialnego
                               w zlewni glacjalnej
                               The mechanism and dynamics of sediment supply and fluvial transport
                               in a glacial catchment

11:15 – 11:30    Zbigniew Zwoliński
                               
Source-to-sink-fluxes in undisturbed cold environments

11:30 – 11:45    Grzegorz Rachlewicz
                               
Charakter depozycji stokowej w warunkach peryglacjalnych w wysokiej
                               Arktyce (Dolina Ebby, Svalbard)
                               The character of slope deposition in periglacial conditions of high Arctic
                               (Ebba valley, Svalbard)

11:45 – 12:00    Cyprian Seul
                              
Agregatowy i elementarny skład ziarnowy osadów mułkowych z powierzchni
                               lodowca Scotta Renarda oraz Calypsostrandy (Spitsbergen południowo-
                               zachodni)
                               Aggregates and elementary particle size distribution of clay-silt deposits from
                               the surface of the Scott and Renarde Glaciers and Calypsostranda (Spitsbergen
                               south-west)

12:00 – 12:15    Agnieszka Wochna
                               
Rozkład przestrzenny zawiesiny w wybranych zatokach lodowcowych
                               Spitsbergenu

                               Spatial distribution of suspended particulate matter in selected glacial
                               bays of Spitsbergen

12:15 – 12:30    Aleksander Dominiczak
                               
Objętość osadów zdeponowanych w wewnętrznych zatokach fiordów
                               po Małej Epoce Lodowej, Hornsund, Svalbard

                               Sediment volume deposited in the inner fiord bays after the end of Little
                               Ice Age, Hornsund, Svalbard

12:30 – 12:40    Dyskusja

 

12:40 – 13:45    Obiad

 

  13:45 – 15:25    Sesja (VII) -  BIOL/ŚRODOW

Miejsce obrad:                  Sala 301D (III piętro)

Patronat:                            Zespół biologii i rozwoju polarnych krajobrazów lądowych

Przewodniczący sesji:    Zbigniew Zwoliński                

13:45 – 14:00    Aneta Pacyna
                              
Wykorzystanie piór w biomonitoringu środowiska arktycznego
                               Feather usage for biomonitoring purposes in the arctic environment

14:00 – 14:15    Eugeniusz Moczydłowski
                              
Czy zbiorowiska roślin Spitsbergenu są ornitokoprogeniczne?
                               Are the plant communities of Spitsbergen ornithocoprogenic?

14:15 – 14:30    Paulina Wietrzyk
                               
Stadia sukcesji pierwotnej na przedpolu lodowca Ireny
                               Stages of primary succession in the Irenebreen foreland

14:30 – 14:45    Alfred Stach
                              
Długookresowe (lata 1985 – 2015) zmiany środowiska w dolinie Ebba
                               (Spitsbergen Zachodni)
                               Long-term (years 1985-2015) changes in the environment in the valley Ebba
                               (West Spitsbergen)

14:45 – 15:00    Wiesław Ziaja
                               
Południowo-wschodnie wybrzeże Spitsbergenu wczoraj, dziś i jutro –
                               zarys transformacji krajobrazu

                               SE Spitsbergen coast yesterday, today and tomorrow – outline of its landscape
                               transformation

15:00 – 15:15   Tomasz Gonet
                              
Wpływ Polskiej Stacji Polarnej Hornsund  (Svalbard) na środowisko –
                               wstępne wyniki

                               Influence assessment of the Polish Polar Station Hornsund (Svalbard)
                               on the environment – preliminary results

15:15 – 15:25    Dyskusja

   13:45 – 15:25    Sesja (VIII) -  GEO II  

Miejsce obrad:                  Aula WNoZiGP

Patronat:                            Zespół geodezji, geofizyki i geologii obszarów polarnych

Przewodniczący sesji:   Ireneusz Sobota

13:45 – 14:00    Tadeusz Głowacki
                              
Analiza zmian ukształtowania powierzchni moreny czołowej lodowca
                               Werenskiolda na podstawie danych z lat 1957 i 2015
                               Analysis of changes in morphology of frontal moraine of Werenskiold Glacier
                               based on geodetic measurements from 1957 and 2015

14:00 – 14:15    Piotr Weckwerth
                              
Dynamika szarży lodowca Aavatsmarka i jej skutki geomorfologiczne 
                               
Dynamika szarży lodowca Aavatsmarka i jej skutki geomorfologiczne 

14:15 – 14:30    Jacek Jania
                               
Nowe źródła krasowe w rejonie Hornsundu, południowy Spitsbergen
                               New karst springs in the Hornsund area, Southern Spitsbergen

14:30 – 14:45    Krzysztof Rymer
                              
Akumulacja materiału eolicznego w środowisku peryglacjalnym na
                               obszarze środkowego Spitsbergenu (Dolina Ebby) w latach 2012-2015
                               Aeolian accumulation in periglacial environment in central Spitsbergen
                               (Ebba Valley) in the years 2012-2015

14:45 – 15:00    Piotr Zagórski
                               
Rozwój strefy brzegowej Calypsostrandy (W Spitsbergen) w sezonie
                               letnim 2015 pod wpływem falowania

                               Development of the Calypsostanda seashore (W Spitsbergen) during
                               the summer season 2015 under the wave impact

15:00 – 15:15    Wojciech Szymański
                               
Wpływ składu mineralnego na genezę sortowanych gruntów wzorzystych
                               w rejonie Hornsundu, SW Spitsbergen

                               Influence of mineral composition on genesis of sorted patterned ground
                               in the Hornsund area, SW Spitsbergen

15:15 – 15:25    Dyskusja

 15:25 – 15:45    Przerwa kawowa

 

    15:45 – 17:25    Sesja (IX) - MAGN/GEOL  

Miejsce obrad:                  Aula WNoZiGP

Patronat:                            Zespół geodezji, geofizyki i geologii obszarów polarnych

Przewodniczący sesji:   Tomasz Janik

15:45 – 16:00    Leszek Łęczyński
                              
Zróżnicowanie własności magnetycznych osadów fiordu Recherche
                               (Spitsbergen) i ich zależność od cech granulometrycznych osadów
                               i warunków ich depozycji
                               Differentiation of the magnetic properties of the Recherche Fjord deposits
                               (Spitsbergen) and its dependence from granulometric features
                               and conditions of deposition

16:00 – 16:15    Grzegorz Gajek
                               
Analiza zmienności podatności magnetycznej gleb w rejonie wybranych
                               polskich stacji polarnych na Spitsbergenie

                               
Analysis of variation the magnetic susceptibility of soils in the Polish polar
                               station selected area on Spitsbergen

16:15 – 16:30    Magdalena Gwizdała
                               
Zależność podatności magnetycznej od rozkładu uziarnienia osadów
                               glacjalno-morskich (SW Spitsbergen) – wyniki wstępne
                               Magnetic susceptibility dependence of grain size distribution of glacial-
                               marine sediments (SW Spitsbergen) - preliminary results

16:30 – 16:45    Jan Okoń
                              
Interpretacja profili wielokanałowej sejsmiki 2D z pierwszej ekspedycji
                               sejsmicznej w rejon wysp Południowych Szetlandów, Zachodnia Antarktyda
                               Geological interpretation of multi-channel seismic profiles from the Polish
                               Geophysical Expedition to the Pacific Margin of Antarctic Peninsula

16:45 – 17:00    Wojciech Czuba
                               
Trójwymiarowe sejsmiczne modelowanie tomograficzne w rejonie
                               północno-zachodniego Spitsbergenu

                               3-D Seismic Tomographic Modelling of the North-Western Spitsbergen Area

17:00 – 17:15    Szymon Ostrowski
                               
Sedymentologia Konglomeratu Radok (Grupa Amery, perm)
                               Sedimentology of Radok Conglomerate (Amery Group, Permian)

17:15 – 17:25    Dyskusja

     15:45 – 17:25    Sesja (X) -  BIOL/GEO III  

Miejsce obrad:                  Sala 122D (I piętro)

Patronat:                            Zespół biologii i rozwoju polarnych krajobrazów lądowych                    

   Zespół geodezji, geofizyki i geologii obszarów polarnych

Przewodniczący sesji:   Wiesław Ziaja

 15:45 – 16:00    Łukasz Pawłowski
                               
Wpływ  zagrożeń środowiskowych związanych ze zmianami strefy wybrzeża
                               na stan aktualny i rozwój infrastruktury naukowej oraz osadniczej na
                               Svalbardzie

                               
The impact of environmental hazards associated with changes in the coastal
                               zones on the current state and development of scientific and settlement
                               infrastructure in Svalbard

16:00 – 16:15    Monika Stawska
                               
Wpływ procesów morfogenetycznych na przyrost radialny Salix polaris
                               w obrębie aktywnego stożka napływowego w Dolinie Ebby (Spitsbergen
                               centralny)

                               
Radial growth and the influence of geomorphic activity on Salix polaris within
                               the active alluvial fan in Ebbadalen (Central Spitsbergen)

16:15 – 16:30    Lech Stempniewicz
                               
Ekologiczne konsekwencje gwałtownej deglacjacji fiordu dla ptaków i ssaków
                               morskich żerujących w Hornsundzie
                               Ecological consequences of rapid fjord deglaciation for birds and mammals
                               foraging in Hornsund, SW Spitsbergen

16:30 – 16: 45   Jan Dzierżek
                              
30 lat w Bellsundzie – dobry początek, stała inspiracja, nowe wyzwania
                               30 years in Bellsund – good start, permanent inspiration, new challenges

16:45 – 17:00    Paulina Lewińska
                               
Inwentaryzacja oraz rekonstrukcja 3D budynku kopalni azbestu
                               w rejonie Asbestodden (Bellsund, Svalbard)
                               3D inventory and reconstruction of a building of asbestos mine
                               at Asbestodden (Bellsund, Svalbard)

17:00 – 17:15    Paweł Wójcik
                               
Model 3D obiektów Polskiej Stacji Antarktycznej im. Henryka Arctowskiego
                               3D model of Henryk Arctowski Polish Antarctic Station

17:15 – 17:25    Dyskusja

 

17:30 – 18:30    Zebranie otwarte Klubu Polarnego PTGeogr.

18:30 – ...            Uroczyste zamknięcie Sympozjum